Penkawin CPA     
หน้าแรก ประวัติ หลักสูตร สมัครติว ตํารา ติดต่อ

 

อาจารย์เพ็ญกวิน

 

การศึกษา

2539 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2 ปี ครึ่ง)
2540 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2542 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2 ปี ครึ่ง)
2543 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
2547 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (1 ปีครึ่ง)
2548 นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
2549 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (1 ปี ครึ่ง)

ประสบการณ์การทำงาน

วิศวกรโยธา บริษัท เอ็ม.วี.เอส. คอนซัลแตนส์ จำกัด
ทนายความ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ทนายความ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย กลุ่มบริษัท เค.อี.แลนด์ ผู้พัฒนาศูนย์การค้า คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย กลุ่มบริษัท เซนทาโก 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน  

วิชาชีพ

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ทนายความ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วิทยากร

"กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี" 2551 - ปัจจุบัน 
"การวางแผนภาษีอากร" บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 2552
"เตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วิชา กฎหมาย ครั้งที่ 3/2553" เพื่อพนักงาน Audit Firm
"เตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนูญาต วิชา กฎหมาย 2 ครั้งที่ 2/2554" เพื่อพนักงาน Audit Firm
"กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 ครั้งที่ 3/2555" เพื่อพนักงาน Audit Firm
"กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 ครั้งที่ 2/2557" เพื่อพนักงาน Deloitte
"กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 ครั้งที่ 3/2557" เพื่อพนักงาน Deloitte
"กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 และ 2 ครั้งที่ 3/2557" เพื่อพนักงาน Big4 (ไม่ขอระบุชื่อ)
"กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 ครั้งที่ 2/2558" เพื่อพนักงาน Deloitte
"กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 ครั้งที่ 2/2558" เพื่อพนักงาน KPMG
"กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 ครั้งที่ 3/2558" เพื่อพนักงาน Deloitte
"กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 ครั้งที่ 3/2558" เพื่อพนักงาน KPMG
"กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 และ 2 ครั้งที่ 3/2558" เพื่อพนักงาน Big4 (ไม่ขอระบุชื่อ)
"กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 ครั้งที่ 3/2558" เพื่อพนักงานบัญชีกิจ
"กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 ครั้งที่ 3/2558" เพื่อพนักงาน Mazars
"กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 ครั้งที่ 1/2559" เพื่อพนักงาน KPMG
"กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 ครั้งที่ 2/2559" เพื่อพนักงาน Deloitte
"กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 และ 2 ครั้งที่ 2/2559" เพื่อพนักงาน EY
"กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 ครั้งที่ 2/2559" เพื่อพนักงาน KPMG
"กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 ครั้งที่ 3/2559" เพื่อพนักงาน Deloitte 
"กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 และ 2 ครั้งที่ 3/2559" เพื่อพนักงาน EY
"กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 ครั้งที่ 3/2559" เพื่อพนักงาน KPMG
"กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 และ 2 ครั้งที่ 3/2559" เพื่อพนักงาน Big4 (ไม่ขอระบุชื่อ)
"การสอบบัญชี 2 ครั้งที่ 3/2559" เพื่อพนักงาน Grant Thornton
"กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 และ 2 ครั้งที่ 2/2560" เพื่อพนักงาน ANS
"กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 และ 2 ครั้งที่ 3/2560" เพื่อพนักงาน Big4

ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ติว วิชา กฎหมาย 1 และ กฎหมาย 2 ให้กับ Big4  
ครั้งที่ 2-3/2561 จนถึงปัจจุบัน ติว การสอบบัญชี 1 และการสอบบัญชี 2 ให้กับ Deloitte 
ถือว่าเป็น สถาบันเดียวในปัจจุบัน ที่ Big4 จัดให้ติววิชา "การสอบบัญชี 1 และ 2"  


สถิติการสอบ CPA

3/2550 สอบ 5 วิชา ผ่าน 4 วิชา คือ การบัญชี 2 กฎหมาย การสอบบัญชี 1 การสอบบัญชี 2
1/2551 สอบ 2 วิชา ผ่าน 1 วิชา คือ คอมพิวเตอร์
2/2551 สอบ 1 วิชา ผ่าน 1 วิชา คือ การบัญชี 1 
ครบ 6 ตัวภายใน 1 ปี
แต่ละวิชาสอบผ่านภายในครั้งเดียว ยกเว้น การบัญชี 1 สอบ 3 ครั้งผ่าน

หัวข้อบรรยาย

CPA วิชา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 และ 2
CPA วิชา การสอบบัญชี 1 และ 2
TA วิชา ประมวลกฎหมาย และ การสอบบัญชี 

แนวคิดในการสอบครั้งเดียวผ่าน

อ่านครั้งแรก ให้เข้าใจ อ่านช้าหน่อย ก็ไม่เป็นไร หากไม่เข้าใจต้องสอบถามผู้รู้
อ่านครั้งสอง ขีดเส้นใต้ ทำโน้ตย่อ จะอ่านเร็วขึ้นกว่าครั้งแรก
อ่านครั้งสาม ให้อ่านแต่เฉพาะที่ขีดเส้นใต้ หรืออ่านแต่โน้ตย่อ
วางแผนให้ได้ 80 คะแนนขึ้นไป นั่นหมายความว่า เราต้องอ่านทุกเรื่อง ห้ามตกหล่นแม้แต่น้อย
ฝึกทำข้อสอบเก่า ฝึกการวิเคราะห์และเขียนแยกเป็นประเด็นให้ชัดเจน

ปรัชญา

ความรู้เพื่อสังคมนักบัญชี
ความสำเร็จ = เป้าหมาย + กำลังใจ + แรงบันดาล

 

สถาบันเพ็ญกวิน ซีพีเอ ติว CPA กฎหมาย 1 2 การสอบบัญชี 1 2 TA ประมวลกฎหมาย และการสอบบัญชี

  โทร 081-420-4412, PenkawinCPA@gmail.com, www.tutorcpa.net